Dansterapi

Jag är alltid lika fascinerad över hur dansade rörelser påverkar sinnet och väcker känslor. Dansade rörelser hjälper till att skapa balans mellan in och utsida, mina känslor och det jag uttrycker. Dans i sig kan ha terapeutiska effekter och i dansterapi bearbetar man dessutom upplevelser/känslor/minnen via kroppen, rörelsen, andningen och orden. Dansterapin syftar till att finna de egna och unika rörelse/dansuttrycken. Dansterapin är mindful, det vill säga att utöva dansterapi är att utöva mindfulness.

Dansterapi är en konstnärlig terapiform som vilar på psykodynamisk grund med kognitiva inslag i det praktiska arbetet. Andning och rörelse i samklang väcker känslor, minnen, associationer och skapar en mötesplats för inre förståelse och växt.

Jag dansar och rörelsen väcker en känsla som i sin tur återkallar ett minne, jag målar min upplevelse och överraskas av värmen och glädjen jag känner när jag betraktar färgerna och formerna i bilden… jag klär min upplevelse i ord och anar att något nytt är på väg att födas… Jag använder rörelse, dans, bild och ord för att upptäcka, uttrycka och förena medvetna och ännu inte medvetna sidor i min personlighet… skapa helhet. Min kreativitet är så mycket större än jag anat och det förstår jag nu, när jag känner kroppens möjligheter i min egen dans!

sagt av Anna, efter en tids dansterapi

Dansterapi är en konstnärlig terapiform som vilar på psykodynamisk grund men det praktiska arbetet, metoden, är ofta kognitivt beteendeinriktad. Rörelse och dans används för att starta upp en kreativ, konstnärlig process som skapar mening och möjliggör ett helande för individen. Andning, avspänning, rörelse, rytm och dans hör ihop.

Arbetet syftar till att se och förstå samband kring hur kropp och själ samverkar i syfte att möjliggöra och starta upp läkande processer. Kroppsliga spänningar kan frigöras och mentala blockeringar lösas upp. Rörelsen väcker glädje och uppenbarar oanade kreativa resurser. Arbetet sker parallellt mellan nutid och dåtid, vi utforskar hur det tidigare upplevda påverkar och styr oss idag. Bearbetandet av minnen, känslor och upplevelser äger rum såväl i rörelse som i samtal, ofta också med hjälp av bild.

Centralt i dansterapi:

  • Utforskande av den egna kroppens unika rörelser
  • Mindfulness i stillhet och i rörelse
  • Förena kropp, känsla och tanke
  • Bearbetande samtal

 

Forskningsprojekt i dansterapi

Dansterapi för barn och ungdom med ADHD

Dansterapiprogrammet är utarbetat speciellt för barn med koncentrationssvårigheter och motorisk oro. Det är ett dynamiskt program som tillvaratar barnets fysiska aktivitet som en tillgång, men som också anpassar rörelsen och för in avspänning. Det är viktigt att utgå från barnets styrkor och sunda impulser för att stärka självkänslan och öka motivationen till att  pröva nya rörelser. Inom strukturerade ramar öppnas möjlighet till kreativa uttryck i rörelse, dans och bild. På ett lustfyllt sätt tränar vi samspel och tur tagning.

”Alltfler barn och ungdomar med ADHD anmäls för utredningar och ställs i kö för behandling. De har ett omfattande hjälpbehov, men den hjälp som erbjuds är inte tillräcklig. I denna rapport beskrivs hur dansterapi kan hjälpa unga pojkar med ADHD, som är otrygga och ängsliga, har ett nervöst uppskruvat tempo, kroppsliga spänningar, koncentrationssvårigheter och ett stört beteende, att komma till rätta med sina problem. För första gången prövas i en vetenskaplig undersökning dansterapi som alternativ behandling för denna diagnosgrupp.
Efter dansterapin uppmärksammades att pojkarna nu är mindre hyperaktiva, har en förbättrad impulskontroll och en ökad koncentrationsförmåga. Pojkarnas socio-emotionella problem har också märkbart avtagit. I rapporten presenteras också utvecklingen av en dansterapi metod anpassad till diagnosgruppen ADHD. ”

Utdrag ur forskningsrapporten: Dansterapi för pojkar med ADHD Grupp och individuell behandling, Dans – forskning och utveckling
ISSN 1652-3776, 2005:1, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Danshögskolan, rapporter kan beställas via: www.doch.se

Dansterapi för deprimerade tonårsflickor/unga vuxna

Dansterapi för nedstämda och deprimerade unga har visat sig öka både livslust och energi genom möjligheten att uttrycka sig kreativt i rörelse, dans och bild. Depressionen rymmer ofta en känsla av kraftlöshet, kanske följd av självdestruktiva beteenden. Kroppen blir ofta måltavla för missnöje och nedvärdering. I dansterapin utgörs grunden av en trygg atmosfär och ett positivt bemötande, varvid rörelseglädje väcks och en läkande process kan starta. Att hitta sin kraft och återerövra sin kropp med alla dess möjligheter till konstruktiva uttryck ger nytt hopp och stärker självförtroendet.

”Alltmer uppmärksammas tonårsflickors försämrade psykiska hälsa. Det är ett folkhälsoproblem. Deprimerade tonårsflickor med självdestruktivt beteende ökar. Flickor, som skär sig för att lätta på ångesten, upplever ofta känslor av skam, meningslöshet och övergivenhet. De har en inåtvänd dold aggressivitet och tankar på självmord och självmordsförsök är allt vanligare. Flickorna har förlorat både fysisk energi och lust att leva. De har ett omfattande hjälpbehov. Men den hjälp som erbjuds är inte tillräcklig. Det finns behov av fler behandlingsalternativ. Kan dansterapi fungera som en skyddsfaktor och reducera de depressiva symtomen? För första gången inom barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige prövas och utvärderas dansterapi för deprimerade tonårsflickor i en vetenskaplig studie. I denna rapport redovisas utfall och process.”

Utdrag ur forskningsrapporten: Dansterapi för deprimerade tonårsflickor samt utvärdering av det samlade dansterapiprojektet, Dans – forskning och utveckling ISSN 1652-3776, 2006:1, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, rapporter kan beställas via: www.doch.se

Kontakta mig för tidsbokning här.

Mindfulness i stillhet och i rörelse